Νόμος 4685/2020 – σημαντική νέα ενεργειακή και περιβαλλοντική νομοθεσία σε ισχύ

νόμος 4685/2020 έχει πλέον τεθεί σε ισχύ – οι κύριες ρυθμίσεις του περιλαμβάνουν τη θεμελιώδη αναμόρφωση του αδειοδοτικού και ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας (με έμφαση στις ΑΠΕ), την απλοποίηση των διαδικασιών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εκτεταμένες τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς των  περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών και της διαχείρισης αποβλήτων καθώς και στη δασική, χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Αλέξανδρος Τσιρίγος - Εντεταλμένος Εταίρος
Δρ. Βασίλης Καραγιάννης - Εταίρος 
Ανδρέας Αμπάτης - Ανώτερος Συνεργάτης 

Περισσότερες Επιτυχίες