Οικονομική Ενίσχυση σε Πληγείσες Επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Α 1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 1135/02-04-2020) για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του άρθρου τρίτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 75/30.03.2020), με το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή[1].

Με την υπ’ αρ. Α 1076/2020 απόφαση ορίζεται ότι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του COVID-19 (ακόμα και οι μη υπαγόμενες σε κάποιον από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για τον COVID-19), δύνανται να υποβάλλουν έως την 10.4.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής[2] στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τίτλο «my Business Support»[3].

Ειδικότερα, εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν:
α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019  αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα  ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020, γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Στην παραπάνω πλατφόρμα οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν[4]:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) για το Α’ τρίμηνο 2020 (απλογραφικά βιβλία) ή κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) για τον μήνα Μάρτιο 2020 (διπλογραφικά βιβλία).

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) έτους 2019, σύνολο εξόδων έτους 2019 και ακαθάριστα έσοδα Α΄τριμήνου 2020 συγκεντρωτικά για το τρίμηνο (απλογραφικά βιβλία) ή σύνολο ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) έτους 2019, σύνολο εξόδων έτους 2019 και ακαθάριστα έσοδα Α΄τριμήνου 2020 διακριτά για κάθε μήνα (διπλογραφικά βιβλία)[5].

Β. Για τους μήνες Απρίλιο - Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως τύπου βιβλίων) συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα. Τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, λοιπές πληροφορίες (όπως συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων βάσει δηλώσεων της επιχείρησης) μπορούν να αποτυπώνονται στην πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της ή αντλεί από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τέλος, σύμφωνα με τα βασικά σημεία του από 03.04.2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών:

  • Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.
  • Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
  • Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη.
  • Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
  • Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων.
  • Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

[1] Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19” και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

[2] Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

[3] Με νεότερη απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παραπάνω προθεσμία, θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

[4] Με την είσοδο στην εφαρμογή και υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

[5] Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Περισσότερες Επιτυχίες