2 15

Τραπεζικό Δίκαιο | Χρηματοδοτήσεις | Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΕΥΡΥΤΑΤΟ ΦΑΣΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υπό την ιδιότητά τους ως εκδοτών, αναδόχων ή διαχειριστών διεθνών κοινοπρακτικών, μακροπρόθεσμων ή ομολογιακών δανείων, κι αντίστροφα υποστηρίζουμε επενδυτές για τη χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότησή τους∙ ενεργούμε έτσι και από τις δύο πλευρές ως προς την διαπραγμάτευση περίπλοκων χρηματοδοτικών συμβάσεων και εργαλείων.

Ενεργούμε για λογαριασμό τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως επίσης κι αναφορικά με δανειακά χαρτοφυλάκια, μεταφορές υποκαταστημάτων, ρυθμιστικά ζητήματα, καινοτόμα επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, σχέδια εταιρικής χρηματοδότησης και ζητήματα καταναλωτικής πίστης, καθώς και θέματα εποπτικών κανόνων και συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ

'Ολα τα ζητήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών θεμάτων και θεμάτων συναλλαγών. Υποστηρίζουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες (ΑΕΠΕΥ) σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, κατά τη συμμόρφωσή τους με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II / MiFIR). Παρέχουμε επίσης νομικές υπηρεσίες σε εισηγμένες εταιρείες σε σχέση με άλλα θέματα συμμόρφωσης, με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κατάχρησης και χειραγώγησης αγοράς, με θέματα διαφάνειας και άλλα.

Διατηρούμε στενούς δεσμούς με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως επενδυτικές τράπεζες και συνεργαζόμαστε με αυτές για εξατομικευμένες λύσεις κατά τη χρηματοδότηση επενδύσεων, στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων, κατά τη σύναψη δανειακών συμβάσεων ή τη χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά. Χειριζόμαστε, επίσης, θέματα δημοσίου χρέους.

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στην Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά την υλοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA για την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
 • Νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με την επεξεργασία και διαμόρφωση σχεδίου νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με αντικείμενο τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ελληνικής τράπεζας σε σχέση με την αναδιάρθρωση των απαιτήσεών της από την παροχή πιστώσεων προς δύο μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων με αλλοδαπές θυγατρικές.
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ΑΧΕΠΕΥ υπό την ιδιότητά της ως Συμβούλου Έκδοσης για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητα
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στην σε διεθνή τράπεζα σε σχέση με διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές της με αντισυμβαλλόμενους – κατοίκους Ελλάδος
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ομάδα διεθνών τραπεζών/διοργανωτών προγραμμάτων τιτλοποίσης απαιτήσεων ελληνικής τράπεζας από στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στην διεθνή τράπεζα σε σχέση με κοινοπρακτική χρηματοδότηση έργων αιολικών πάρκων
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στην διεθνή τράπεζα σε σχέση με την χρηματοδότηση της κατασκευής μεγάλου εμπορικού κέντρου
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία μεταλλουργίας σε σχέση με την τραπεζική χρηματοδότηση κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρείες αλλοδαπού ενεργειακού ομίλου σε σχέση με την τραπεζική χρηματοδότηση της θυγατρικής του για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου σε επιμελητήρια κι άλλα ν.π.δ.δ. καθώς και σε φαρμακευτικές εταιρείες σε σχέση με την απομείωση των ομολόγων τους μετά την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ταμείο Εγγύησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση οικιών
 • Yπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο σε σχέση με την αναδιάρθρωση της τραπεζικής δραστηριότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων