Παναγιώτης Τζιούμας
Δ.Ν. | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Δικηγόρος Αθηνών από το 1996
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Παναγιώτης Τζιούμας είναι Εταίρος στην Δικηγορική Εταιρεία KLC και δικηγόρος Αθηνών από το 1996. Έχει χειρισθεί αντιδικίες και άλλες υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου για λογαριασμό διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, ξένων κρατών, πιστωτικών ιδρυμάτων, πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις διεθνών εμπορικών διαφορών καθώς και σε τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Νομικής Σχολής
University College London (UCL) (UK) : Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Νομικής Σχολής

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σχετική εμπειρία:

 • Υπεύθυνος Έργου – εκπροσώπηση της Ελληνικής θυγατρικής κορυφαίου Γερμανικού πολυεθνικού ομίλου αθλητικών ειδών σε δικαστική αντιδικία με τον κύριο δικαιοδόχο του ομίλου στην Ελλάδα & συντονισμός ενεργειών για τον εντοπισμό και αποκάλυψη κατασχετών περιουσιακών στοιχείων εκτός Ελλάδος (2011 – σε εξέλιξη)
 • Συντονιστής Έργου – εκπροσώπηση εταιρειών κορυφαίου Γερμανικού πολυεθνικού βιομηχανικού ομίλου σε μια σειρά διεθνών εμπορικών διαιτησιών αναφορικά με την κατασκευή και εκσυγχρονισμό πολεμικών πλοίων για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό (2009 – σε εξέλιξη)
 • Συντονιστής Έργου – εκπροσώπηση της Ελληνικής θυγατρικής κορυφαίου Γερμανικού πολυεθνικού βιομηχανικού ομίλου σε δικαστική αντιδικία αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση Ελληνικού ναυπηγείου (2006 – σε εξέλιξη)
 • Υπεύθυνος Έργου – εκπροσώπηση αλλοδαπού κράτους σε αντιδικία με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του καθώς και περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπής κρατικής επιχείρησης στην Ελλάδα (2013 – σε εξέλιξη)
 • Υπεύθυνος Έργου – εκπροσώπηση αλλοδαπού επιχειρηματία σε διεθνή εμπορική αντιδικία που εκτυλίχθηκε ενώπιον των δικαστηρίων 9 κρατών, περιλαμβανόμενης και της Ελλάδος (2008 -2011)
 • Υπεύθυνος Έργου – νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναφορικά με την υλοποίηση του χρηματοπιστωτικού εργαλείου JESSICA της ΕΕ (χρηματοδότηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης) στην Ελλάδα (2011 – σε εξέλιξη)
 • Συντονιστής Έργου – νομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την επεξεργασία και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών τραπεζών (2015)
 • Υπεύθυνος Έργου – νομικός σύμβουλος Ελληνικής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως συμβούλου έκδοσης για την ενδο-ομιλική συγχώνευση εταιρειών ομίλου εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και την εισαγωγή των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2015)
 • Νομικός Σύμβουλος διεθνούς τράπεζας αναφορικά με τις συναλλαγές της με Έλληνες διαχειριστές κεφαλαίων και πελάτες (2016)
 • Νομικός Σύμβουλος Ελληνικής τράπεζας αναφορικά με την ρευστοποίηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης μεγάλων Ελληνικού επιχειρηματικών ομίλου με αλλοδαπές θυγατρικές (2016)
 • Νομικός σύμβουλος διεθνούς τράπεζας αναφορικά με χορηγήσεις της σε Ελληνικές επιχειρήσεις (2002 – 2003)
 • Νομικός σύμβουλος καταστήματος διεθνούς τράπεζας αναφορικά με υποθέσεις μεγάλων επισφαλών απαιτήσεων από χορηγήσεις σε Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις (1997 – 2004)
 • Νομικός σύμβουλος διεθνούς ομίλου εταιρείας ενέργειας και πετροχημικών προϊόντων αναφορικά με ζητήματα Ελληνικού δικαίου και τη διαμόρφωση συμβάσεων για πώληση αργού πετρελαίου με παρακράτηση κυριότητας καθώς και τη σύναψη συμβάσεων παραγώγων ISDA με Ελληνικά διυλιστήρια (2012, 2013, 2016)
 • Νομικός σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναφορικά με τη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση με ενδιαφερόμενους επενδυτές συμβάσεων παραχώρησης τουριστικών λιμένων και μαρίνων (2013 – σε εξέλιξη)
 • Νομικός σύμβουλος αλλοδαπών και εγχώριων επενδυτών αναφορικά με την απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων μεγάλης οικονομικής αξίας (2014 – σε εξέλιξη)