1 15

Δημόσια Διοίκηση | Διοικητικές Διαφορές

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστηρίων -ελληνικών, ενωσιακών ή διεθνών, τακτικών ή διοικητικών- ή διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης ή άλλων διοικητικών αρχών. Εκπροσωπούμε ενώπιον δικαστηρίων το Δημόσιο ή δημόσιους φορείς. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων, αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, αδειοδοτήσεων, αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, παιδείας, δημόσιας τάξης, αγορανομίας, δημόσιας υγείας κ.ά.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

την εκπόνηση σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης ή πράξεων δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων. Παρέχουμε νομική κάλυψη σε ιδιώτες εν όψει της συζήτησης και της ψήφισης νόμων ή της έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην δραστηριότητά τους.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Γνωμοδότηση για λογαριασμό της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ) για θέματα διοίκησης, λειτουργίας κι εποπτείας της
 • Σύνταξη σχεδίου νόμου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας αξιοποίησης της περιουσίας αυτού (σύνταξη σχεδίου π.δ/τος)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) αναφορικά με τον διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (σύνταξη σχεδίου νόμου, ήδη ν. 3965/2011)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) για τη σύνταξη σχεδίου νόμου, ήδη του ν. 3965/2011 (ά. 14 επ.), περί τροποποιήσεως του ν. 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) για τη συγχώνευση εποπτευομένων από το υπουργείο φορέων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στον Δήμο Κρωπίας για την έκδοση των εφαρμοστικών του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) κανονιστικών πράξεων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στον Οργανισμό Διαχείρισης Ιπποδρομιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ) για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Χώρων

Επιπλέον ο εταίρος μας, επίκουρος καθηγητής Βασίλης Βουτσάκης έχει διατελέσει μέλος σειράς νομοπαρασκευαστικών εταιρειών:

 • π.δ. 90/1992 περί έργων και μελετών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
 • ν. 2545/1995 περί βιομηχανικών (ΒΙΠΕ) περιοχών
 • ά. 23α και 23β του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990
 • ν. 2860/2000 περί διαχείρισης του Γ΄ ΚΠΣ
 • ν. 3028/2002 περί μνημείων και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • ν. 4009/2011 περί ανώτατης παιδείας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Εκπροσώπηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αίτηση ακυρώσεως του Κανονισμού Πρακτόρων του ΟΠΑΠ
 • Εκπροσώπηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Ολομέλεια) σε αίτηση ακυρώσεως του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016)
 • Εκπροσώπηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγω προβαλλόμενης βλάβης στο περιβάλλον από τη Γραμμή Μεταφοράς και τον Υποσταθμό Νέας Μάκρης
 • Εκπροσώπηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E. (ΤΑΙΠΕΔ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Ολομέλεια) σε 29 αιτήσεις ακυρώσεως πράξεων παραχωρήσεως δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μικρών λιμένων και μαρίνων
 • Εκπροσώπηση αλλοδαπού κράτους ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αίτηση ακυρώσεως πράξης με την οποία ανακλήθηκε άδεια αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον περιουσιακών στοιχείων αυτού
 • Εκπροσώπηση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Έβρου, Ιωαννίνων και Ροδόπης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Ολομέλεια) σε αιτήσεις ακυρώσεως των διατάξεων για την απομείωση των ομολόγων τους μετά την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας
 • Εκπροσώπηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διαφορές περί την αναγκαστική εκτέλεση κατ’ εφαρμογήν σύμβασης κατασκευής
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε διαφορές ως προς τις εξουσίες των δημιουργών
 • Εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ, κορυφαίας εταιρείας χαλυβουργίας, κορυφαίων εταιρειών εκμετάλλευσης κυλικείων και χώρων εστίασης κ.ά. ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων εναντίον πράξεων ΟΤΑ περί επιβολής ανταποδοτικών τελών
 • Εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων κι υπαλλήλων ν.π.δ.δ. σε διαφορές μισθολογικού και υπηρεσιακού χαρακτήρα
 • Εκπροσώπηση του ΤΑΙΠΕΔ ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε τέσσερις (4) αντιδικίες περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων καθώς και σε αντιδικία περί ακινήτου
 • Εκπροσώπηση εταιρείας εκμετάλλευσης κυλικείων και χώρων εστίασης σε αντιδικία από σύμβαση παραχώρησης

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας εκμετάλλευσης κυλικείων και χώρων εστίασης καθώς και κορυφαίας εταιρείας αεροπορικού catering και εκμετάλλευσης κυλικείων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως αγορανομικών διατάξεων που επέβαλαν υποχρεωτική αναγραφή της τιμής και ενιαία τιμή σε διάφορα είδη, καθώς και για την αποζημίωση λόγω βλάβης που προκλήθηκε από την ισχύ των διατάξεων αυτών
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας εκμετάλλευσης κυλικείων και χώρων εστίασης σε διαφορές περί παραβάσεως αγορανομικών διατάξεων
 • Γνωμοδότηση για τη δυνατότητα αξιοποίησης δασικής έκτασης, που είχε απαλλοτριωθεί υπέρ ΑΕΙ, από τον ΑΔΜΗΕ
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε μεγάλη εταιρεία συσκευασίας ως προς τη δυνατότητα υπαγωγής της σε επενδυτικούς νόμους
 • Εκπροσώπηση εταιρείας παροχής τουριστικών υπηρεσιών για την ακύρωση πράξεως περί μη υπαγωγής επένδυσης σε αναπτυξιακό νόμο

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε αλλοδαπή χρηματοοικονομική εταιρεία σχετικά με θέματα αδειών στο πλαίσιο εξαγοράς μεγάλης εταιρείας του κλάδου των καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών πολυτελούς διατροφής
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία χαλυβουργίας, σε κορυφαία εταιρεία παραγωγής τσιμέντου, σε κορυφαία ναυπηγική εταιρεία, σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία κ.λπ. για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων καθώς και αδειών εγκατάστασης ή λειτουργίας μονάδων σκυροδέματος
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως αδειών εγκατάστασης ή λειτουργίας μονάδων σκυροδέματος καθώς και αδειών εκμετάλλευσης λατομείων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία αναφορικά με ζητήματα αδειοδοτήσεων τουριστικών εγκαταστάσεων