Προσαρμογή στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων και day to day εφαρμογή του

Την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ, αλλά και τον ν. 2472/1997. Ο Κανονισμός, αν και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις ουσιαστικές αρχές της προστασίας δεδομένων, μεταβάλει ριζικά το θεσμικό, διαδικαστικό πλαίσιο της προστασίας, αλλά και εισάγει ορισμένες ουσιαστικές καινοτομίες σχετικά με τα δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων. Τέλος, με τον Κανονισμό αυστηροποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα Ελληνικού και Ενωσιακού Δικαίου προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν είμαστε σε θέση να παράσχουμε ειδική και υπεύθυνη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις πρακτικές ανάγκες, σε Υπευθύνους και Εκτελούντες την Επεξεργασία δεδομένων για την προσαρμογή τους στον Κανονισμό, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων. Ενδεικτικά ορισμένες από τις καινοτομίες του Κανονισμού, στις οποίες οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, αλλά και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία θα πρέπει να προσαρμοστούν, είναι οι εξής:
- Διορισμός ή ανάθεση σχετικών υπηρεσιών σε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)
- Προετοιμασία για τη σύνταξη Μελέτης Αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων (DPIA)
- Διάκριση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία με βάση τον Κανονισμό
- Εφαρμογή του Κανονισμού σε περιπτώσεις που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία βρίσκονται εκτός της Ένωσης
- Προσαρμογή στα νέα Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων, για παράδειγμα δικαίωμα ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσης, δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη
- Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας και λήψη Πιστοποίησης, τα οποία ο Κανονισμός ενθαρρύνει

Η εταιρεία μας διαθέτει την οργανωτική υποδομή, την εμπειρία και τη γνώση να υποστηρίξει το έργο των εντολέων της όχι μόνο στη φάση της προσαρμογής στον Κανονισμό, αλλά και στη φάση της εφαρμογής και καθημερινής αντιμετώπισης ερωτημάτων ερμηνείας και πράξης του δικαίου προστασίας δεδομένων συνολικά.

 

 

Περισσότερες Επιτυχίες