11 15

Προσωπικά Δεδομένα | Τηλεπικοινωνίες | Ταχυδρομεία

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαθέτουμε εκτεταμένη γνώση, εμπειρία και ενασχόληση με ζητήματα ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επενδυτές του ιδιωτικού τομέα τόσο για τη σύναψη συμβάσεων όσο και για τον χειρισμό του ρυθμιστικού πλαισίου
 • την εκπροσώπηση πελατών μας ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων καθώς και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών - ΑΔΑΕ, Συνήγορος του Καταναλωτή)

Διαθέτουμε επιπλέον εκτεταμένη γνώση σχετικά με ζητήματα ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με ζητήματα ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με στόχο τη διασφάλιση του απορρήτου, αλλά και με ζητήματα ελευθέρου ανταγωνισμού στον χώρο των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην πρόσβαση στα δίκτυα και στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Επίσης η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή και σε βάθος γνώση της νομοθεσίας περί ταχυδρομείων.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επενδυτές του ιδιωτικού τομέα τόσο για τη σύναψη συμβάσεων όσο και για τον χειρισμό του ρυθμιστικού πλαισίου
 • την εκπροσώπηση πελατών της ενώπιον δικαστηρίων καθώς και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (Eθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - ΑΔΑΕ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ, Συνήγορος του Καταναλωτή).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των αρχείων και υποδομών δικτύου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό για ζητήματα προστασίας δεδομένων στο δίκαιο των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία εξαγοράς
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών κλινικών δοκιμών και φαρμακοεπαγρύπνησης για ζητήματα προστασίας δεδομένων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε πολύ γνωστή διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση αναφορικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία διαχείρισης εμπορικού κέντρου για την εγκατάσταση και γνωστοποίηση συστήματος CCTV
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο αθλητικών ειδών σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων και προστασίας καταναλωτή κατά την οργάνωση e-shop
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου για τη συμπλήρωση συγκριτικών ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες ερωτηματολογίων για ζητήματα προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα
 • Γνωμοδότηση για λογαριασμό του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Ερευνών και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) για θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης δεδομένων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης κατά τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων καθώς και εκπροσώπηση αυτών ενώπιον της ΕΕΤΤ, της ΑΠΔΠΧ, της ΑΔΑΕ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αλλά και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου Επικρατείας για ζητήματα της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕΤΤ, καθώς και για ζητήματα προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνίας και ασφάλειας των αρχείων και των υποδομών δικτύου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη αλλοδαπή εταιρεία παροχής δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη αλλοδαπή εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σε υπόθεση καταγγελίας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ένωση εταιριών παροχής υπηρεσιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ως προς ζητήματα δικαίου τηλεπικοινωνιών
 • Εκπροσώπηση φυσικών προσώπων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως κατά αδειών εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας