13 15

Δημόσιες Συμβάσεις | ‘Εργα Υποδομής

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε αναθέτουσες αρχές και σε ιδιώτες αναφορικά με την ανάθεση, διαπραγμάτευση και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων και έργων υποδομής.   

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών στον τομέα αυτόν και περιλαμβάνει:

 • Σύνταξη και επεξεργασία κανονισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για λογαριασμό αναθετουσών αρχών
 • Σύνταξη και επεξεργασία διακηρύξεων, τευχών δημοπράτησης και συμβατικών τευχών
 • Πλήρη νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης έργων υποδομής)
 • Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας
 • Πλήρη νομική κάλυψη κατά την κατάρτιση, διαπραγμάτευση και εφαρμογή δημοσίων συμβάσεων
 • Εξειδικευμένη νομική κάλυψη στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του έργου
 • Πλήρη νομική υποστήριξη στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών, τόσο κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης (ενστάσεις, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακυρώσεως κ.λπ.)
 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | 'ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | 'ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε προσυμβατικό έλεγχο σύμβασης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την αξιοποίηση μικρών λιμένων και μαρίνων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε διεθνή όμιλο κατασκευών κατά την εκτέλεση και διαχείριση σημαντικών έργων υποδομής στη Βουλγαρία
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση με σύμβαση παραχώρησης της ανάπτυξης, χρηματοδότησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης κτιριακού συγκροτήματος εντός σιδηροδρομικού σταθμού
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαίο εκδοτικό οίκο για θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε αεροπορική εταιρεία για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Νομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη της Ουκρανίας στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (Trans-European Transport Network), ιδίως στο πεδίο των οδικών έργων υποδομής
 • Νομικές υπηρεσίες στο Ρουμανικό Δημόσιο αναφορικά με συμβάσεις παραχώρησης για την κατασκευή περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου στο Βουκουρέστι
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία ναυπηγική εταιρεία κατά την εκτέλεση σύμβασης αμυντικών προμηθειών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης με αντικείμενο τη μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση, χρηματοδότηση, διαχείριση και λειτουργία του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας
 • Νομικές υπηρεσίες σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης συναλλαγών για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
 • Νομικές υπηρεσίες σε μεγάλη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
 • Νομικές υπηρεσίες στην Κεντρική Μονάδα Χρηματοδοτήσεων και Συμβάσεων της Ρουμανίας για την εκπόνηση τεχνικής, οικονομικής και νομικής μελέτης με αντικείμενο την κατασκευή αγωγού μεταφοράς πετρελαίου μεταξύ Constanza (Ρουμανία) και Omisalj (Κροατία) μέσω της Σερβίας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη επιχείρηση εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος σε δημόσιους διαγωνισμούς μίσθωσης λατομείων και την εκτέλεση των οικείων συμβάσεων
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του International Chamber of Commerce (ICC) στο Παρίσι με αντικείμενο διαφορά από κατασκευαστικό έργο στη Ρουμανία
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του ICC στη Σόφια με αντικείμενο διαφορά από δημόσιο κατασκευαστικό έργο στη Βουλγαρία
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας κατασκευαστικής εταιρείας σε διαιτησία ενώπιον του ICC στο Βουκουρέστι με αντικείμενο διαφορά από δημόσιο έργο στη Ρουμανία
 • Σύνταξη των κανονισμών προμηθειών, μελετών και τεχνικών έργων της Ολυμπιακής Αεροπορίας
  Εκπροσώπηση κορυφαίας δημόσιας επιχείρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων
 • Νομικές υπηρεσίες σε κορυφαία εξορυκτική εταιρεία για θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) αναφορικά με 6 Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ – Δ1) με αξία περίπου 4.000.000.000 €, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αυτών, και της νομικής υποστήριξης κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Νομικές υπηρεσίες προς την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004» (ΟΕΟΑ – Aθήνα 2004) για θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Νομικές υπηρεσίες σε κορυφαία εταιρεία κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου αναφορικά με την εκτέλεση σύμβασης παραχώρησης ΒΟΤ (Build-Operate-Transfer) για τη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία αεροδρομίου