Δημοσίευση απόφασης 127519 ΕΞ 2020 για τον καθορισμό των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 4939/09.11.2020) η υπ’ αρ. 127519 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (στο εξής η «Επιτροπή») του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, η οποία τίθεται σε λειτουργία από 09.11.2020 έως 31.07.2021 (με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης) με έδρα την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.

Έργο της Επιτροπής είναι η ταχεία εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με σκοπό την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα, αφορά φορολογικές διαφορές, από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των ανωτέρω δικαστηρίων έως την 30.10.2020, αλλά και υποθέσεις που εκκρεμούν κατά την ίδια ημερομηνία ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και θα καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως την 30.12.2020.

Η αίτηση για την εξώδικη επίλυση (στο εξής η «αίτηση»)  δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 31.12.2020 (με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης), υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και μπορεί να περιέχει έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω περιοριστικά προβλεπόμενους ισχυρισμούς:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται επιπλέον:

  • Οι ισχυρισμοί α) έως δ) να περιλαμβάνονται στα εκκρεμή κατατεθέντα δικόγραφα [με εξαίρεση τον τελευταίο ισχυρισμό (ε), ο οποίος μπορεί να προβληθεί το πρώτον με την αίτηση],
  • Να είχαν ασκηθεί εμπροθέσμως τα σχετικά δικόγραφα.
  • Να συνυποβληθούν έως την ημερομηνία χρέωσης της υπόθεσης σε τμήμα, και πάντως το αργότερο έως την 31.12.2020, τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα (πράξεις της φορολογικής αρχής, τυχόν ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, κατατεθέντα δικόγραφα και τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις επ’ αυτών, στοιχεία αποδεικτικά του εμπροθέσμου των δικογράφων, βεβαίωση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου περί εκκρεμοδικίας/μη συζήτησης της υπόθεσης), καθώς και έγγραφα πληρεξουσιότητας και νομιμοποιητικά (πλην των παραπάνω δικαιολογητικών, μπορεί να ζητηθεί η υποβολή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία όμως σε περίπτωση μη προσκόμισης δεν γεννούν ζήτημα απαραδέκτου της αίτησης).

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή, εξετάζονται οι ισχυρισμοί (από α έως δ) με βάση τη νομολογία και την πρακτική της φορολογικής διοίκησης και η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση στον αιτούντα με σαφή προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης, ο οποίος έχει δυνατότητα να την αποδεχθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση (μερική αποδοχή δεν επιτρέπεται).

Σε περίπτωση αποδοχής, συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά, χωρίς τη δυνατότητα προσβολής του, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται με βάση το πρακτικό, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υπογραφή του. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται είτε εφάπαξ, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων και λοιπών προσαυξήσεων κατά 75%, είτε σε δόσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 2-4 ή 5-8 ή 9-12 ή 13-16 ή 17-20 ή 21-24 με ανάλογη μείωση των πρόσθετων φόρων και λοιπών προσαυξήσεων κατά 65%, 55%, 50%, 45%, 40% και 35% αντίστοιχα. Αν δεν καταβληθεί το 30% εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Τόσο για την υποβολή της αίτησης, όσο και για την έκδοση του πρακτικού επίλυσης ή ματαίωσης (σε περίπτωση που κριθεί απαράδεκτη η αίτηση ή σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής) το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση ενημερώνεται με επιμέλεια του αρμόδιου γραμματέα της Επιτροπής. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η αίτηση ενώπιον της Επιτροπής η δίκη αναστέλλεται, με εξαίρεση την προσωρινή δικαστική προστασία (αίτηση αναστολής, αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής), ενώ σε περίπτωση που εκδίδεται πρακτικό ματαίωσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται. Η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται επίσης και για τις υποθέσεις εκείνες που δεν θα εξεταστούν καθόλου μέχρι την 28.05.2021 (σιωπηρή απόρριψη, η οποία, όμως, δεν χωρεί πριν την ημερομηνία αυτή), χωρίς τη σύνταξη πρακτικού στην περίπτωση αυτή.

Περισσότερες Επιτυχίες