15 15

Φορολογικό Δίκαιο

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές και σχεδιασμό σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας: συγχωνεύσεις και εξαγορές, αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις, εμπορικές συναλλαγές, ιδιωτικοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τιτλοποιήσεις, διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών ή δικαστηρίων τακτικών, διαιτητικών, ελληνικών ή διεθνών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε επιχείρηση εκμετάλλευσης ακινήτων κατά τη συμμετοχή επενδυτή σε έργο ανέγερσης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείου στο παράλιο μέτωπο της Αττικής
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αντιδικία αναφορικά με την έκτακτη εφάπαξ εισφορά
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (ν. 4446/2016)
 • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο και δικαστική εκπροσώπηση κορυφαίας εκδοτικής εταιρείας αναφορικά με την αναδρομική άρση φοροαπαλλαγών που κρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράνομες κρατικές ενισχύσεις
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε αλλοδαπά πρόσωπα αναφορικά με την απόκτηση και κατοχή ακινήτων στην Ελλάδα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε πολυεθνικό ενεργειακό όμιλο για την επιτυχή κοινοπρακτική συμμετοχή του σε διαγωνισμό του ελληνικού Δημοσίου για την παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου ενώπιον του London Court of International Arbitration (LCIA) αναφορικά με φόρο ακινήτων
 • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο και εκπροσώπηση κορυφαίου πολυεθνικού ομίλου υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε αντιδικία αναφορικά με ενδοομιλικές χρεώσεις αμοιβών διοίκησης (management fees)
 • Δικαστική εκπροσώπηση αγροτικής βιομηχανίας σε υπόθεση καταλογισμού αγροτικών επιχορηγήσεων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε κοινοπραξία διεθνούς ενεργειακού ομίλου με κορυφαία ημεδαπή επιχείρηση φυσικού αερίου για θέματα εγχώριου και διεθνούς φορολογικού δικαίου αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία υποθαλάσσιου διασυνοριακού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο για τη δημιουργία (i) κοινοπρακτικής συνεργασίας με εγχώρια εταιρεία πετρελαιοειδών για την από κοινού παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και (ii) κοινοπραξίας με κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής ενέργειας
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών κατά την πώληση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας από τον αλλοδαπό μέτοχο σε πολυμερή συναλλαγή με τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών στους μετόχους μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας αναφορικά με τη βέλτιστη μετοχική διάρθρωση της εταιρείας και υποστήριξη κατά την εξαγορά της από αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο
 • Παροχή φορολογικών κι άλλων νομικών συμβουλών σε πολυεθνικό όμιλο σχετικά με την απορρόφηση υποκαταστήματος από εγχώρια θυγατρική εταιρεία αυτού
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε βρετανικό επενδυτικό οίκο για την σύναψη συμφωνίας απόκτησης ακινήτων (και τη μεταγενέστερη αποεπένδυση)
 • Φορολογική υποστήριξη και διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος κατά την απόκτηση σειράς εταιρειών
 • Φορολογική υποστήριξη και διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου για λογαριασμό αυστριακού πολυεθνικού ομίλου με ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα των συσκευασιών κατά την εξαγορά δύο βιομηχανικών επιχειρήσεων
 • Φορολογική υποστήριξη και διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου για λογαριασμό ιταλικού πολυεθνικού ομίλου εστίασης κατά την εξαγορά του τοπικού διανομέα
 • Εκπροσώπηση μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας σε αντιδικίες με αντικείμενο καταλογισμούς φόρου εισοδήματος και τέλους χαρτοσήμου
 • Εκπροσώπηση βρετανικής εταιρείας στον κλάδο του τουρισμού σε αντιδικίες ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας) με αντικείμενο αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για σειρά οικονομικών ετών
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας παραγωγής τσιμέντου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για θέματα αναγόμενα στη φορολόγηση θυγατρικών της εταιρειών μετά την ιδιωτικοποίησή τους
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για θέματα αναγόμενα στη ρύθμιση των φορολογικών της υποχρεώσεων μετά την ιδιωτικοποίησή της
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας παραγωγής τσιμέντου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για θέματα αναγόμενα στη φορολογική μεταχείριση ποσών που σχετίζονται με την υποχρέωση επιστροφής παράνομων κρατικών ενισχύσεων
 • Γνωμοδότηση σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο διαιτησίας ενώπιον του International Chamber of Commerce (ICC)
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά πράξεων χρεώσεων δασμών
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με το τελωνειακό καθεστώς ζώνης ελευθέρων συναλλαγών