5 10

Ενέργεια

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η ισχυρή και σταθερή εμπειρία μας καλύπτει όλους τους κλάδους του τομέα της ενέργειας και οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, από την αδειοδότηση και την εκτέλεση των συμβάσεων μέχρι τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των διαφορών,  την αναμόρφωση και θεσμική στήριξη του τομέα της ενέργειας, την  ενεργειακή νομοθεσία καθώς και τις διαπραγματεύσεις με τις ενεργειακές εταιρείες. 

Η βαθιά γνώση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και η συνεχής παρακολούθηση  των τυχόν νέων τροποποιήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, οφείλεται στη συνεχή ενημέρωση μας για τις νομικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή ενεργειακή βιομηχανία. 

Ειδικότερα, η εμπειρία μας στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνει όλες τις πτυχές για την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση ενός έργου - συχνά σε ένα περιβάλλον πολλαπλών δικαιοδοσιών - καθώς επίσης και την ενίσχυσης της θεσμικής  του εφαρμογής. Επιπλέον, έχουμε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για την ενέργεια και τις μεταφορές στο εσωτερικό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

 • νομικές συμβουλές σχετικά με την έρευνα, παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)
 • νομική υποστήριξη σχετικά με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των ενεργειακών προγραμμάτων
 • νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας παραγωγής ενέργειας
 • νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των συμβάσεων της ενέργειας
 • νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων και των διαιτητικών δικαστηρίων.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

 • Σύνταξη, διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση της διακρατικής συμφωνίας για την ίδρυση συστημάτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία υπεγράφη από 21 χώρες της ΕΕ και των Νέων Ανεξάρτητων Κρατών. (INOGATE Umbrella Agreement)
 • Παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τη χρηματοδότηση έργου στον τομέα των πετρελαιοειδών, αξίας 700 εκατ. δολαρίων
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε έναν όμιλο εταιρειών κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του για την απόκτηση άδειας κατασκευής και λειτουργίας ανεξάρτητης μονάδας παραγωγής ενέργειας εν όψει της επικείμενης απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας
 • Νομική συνδρομή κατά την απόκτηση αδειοδότησης για την ανάπτυξη διαφόρων έργων ΑΠΕ (αιολικά, ηλιακά, και άλλα)
 • Σύνταξη του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για ορισμένες πτυχές της εγχώριας αγοράς πετρελαίου και αερίου για λογαριασμό διαφόρων ρυθμιστικών αρχών, και καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων κανονιστικής παρακολούθησης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη
  εκπροσώπηση στρατηγικού επενδυτή αναφορικά με μία σημαντική ιδιωτικοποίηση στον τομέα των πετρελαιοειδών
 • Παροχή νομικών συμβουλών προς την ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά την σύνταξη Κανονισμού για την αγορά των Πετρελαιοειδών Προϊόντων
 • Παροχή νομικής υποστήριξης στις κυβερνητικές αρχές σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό δίκαιο
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας σε διαιτησία αναφορικά με την διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή της σύμβασης προμήθειας ενέργειας.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε επενδυτές που εισέρχονται στην ελληνική, ρουμανική, βουλγαρική, και σε άλλες γειτονικές αγορές ενέργειας
 • Διαπραγμάτευση και η σύνταξη της συμφωνίας για την δημιουργία κοινοπραξίας, για λογαριασμό ιδιωτών πελατών και κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παροχή εξειδικευμένης νομικής καθοδήγησης ,σε κατόχους και φορείς εκμετάλλευσης του έργου, σε σχέση με πολυσύνθετα θέματα ανταγωνισμού, θέματα ενεργειακών ρυθμιστικών απαιτήσεων και αδειών, καθώς επίσης και σε περιβαλλοντικά θέματα συμμόρφωσης, διαπραγμάτευσης, και επιτυχής εφαρμογής, για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών και κυβερνητικών αδειών και συμβάσεων παραχωρήσεις
 • Εκπόνηση και σύνταξη των αδειών και των πιστοποιητικών για τις ενεργειακές δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο Κόσσοβο
 • Δημιουργία των κατάλληλων νομικών υποδομών για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων ενεργειακής κλίμακας (χρηματοδότηση έργου, συνδυασμός εταιρικής χρηματοδότησης και δανείου, καθώς και θεσμικής χρηματοδότησης)
 • Αξιολογήσεις / μελέτες εναρμόνισης μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών / κανονισμών και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας
 • Επανεξέταση του νομικού και θεσμικού πλαισίου σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με το σύστημα έκθεσης/αναφοράς των πετρελαϊκών αποθεμάτων και την προετοιμασία προτάσεων για την καθιέρωση μίας εβδομαδιαίας έκθεσης/αναφοράς των πετρελαϊκών αποθεμάτων
 • Σύνταξη νόμων για την εφαρμογή / συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ
  προετοιμασία προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ
 • Παροχή νομικής συνδρομής προς τις εθνικές κυβερνήσεις αναφορικά με την ικανοποίηση των υποχρεώσεών, που απορρέουν από την συμμόρφωση τους με τους κανονισμούς της ΕΕ (εκτελεστικά μέτρα)
 • Νομική συνδρομή αναφορικά με την προ-επενδυτική περίοδο ανάπτυξης πολλών ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, με την έκδοση αδειών παραγωγής, με την δημιουργία συνθηκών οι οποίες επιτρέπουν τη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο, με την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών, και την συνδρομή για την εκπόνηση των σχετικών συμβάσεων με την Διαχειτιστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής
 • Νομική υποστήριξη, η οποία απαιτείται για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών έργων στην ΕΕ (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία)
 • Επανεξέταση του νομικού καθεστώτος της Κασπίας Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν προς την Ευρώπη και την διερεύνηση όλων των νομικών εμποδίων και της πιθανής λύσης