Υποχρεώσεις εταιρειών και άλλων οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα, αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους

Εντός του 2018, ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018), ο πολυαναμενόμενος Νόμος 4557/2018 με τίτλο: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ και περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- ειδικές και λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων/οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα, να κατονομάζουν και να διατηρούν ακριβή δεδομένα αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, κατά πάντα χρόνο.

Περισσότερες Επιτυχίες