Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. ακολουθεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για απαλλαγή των δανειακών συμβάσεων από τέλος χαρτοσήμου

Με την πρόσφατη υπ’ αρ. 750/2022 απόφασή της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση της ότι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη μη υποβολή τελών χαρτοσήμου επί συμβάσεων έντοκων χρηματικών δανείων (αποφάσεις υπ’ αρ. 2163/2020 και 2323/2020) εφαρμόζεται σε όμοιες υποθέσεις και δικαίωσε επιχείρηση η οποία είχε υποβάλει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου με επιφύλαξη και αίτηση έντοκης επιστροφής αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι με τις παραπάνω αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως η χορήγηση έντοκου χρηματικού δανείου από επιχείρηση που ενεργεί υπό την ιδιότητα του υποκειμένου στον Φ.Π.Α. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α. ως παροχή υπηρεσιών έναντι ανταλλάγματος (δηλαδή αμοιβής συνιστάμενης στην καταβολή των τόκων), πλην απαλλασσόμενη αυτού (κατ’ άρθρο 22 παρ. 1 περ. κγ’ του κώδικα Φ.Π.Α.). Επί τη βάσει αυτή, απεφάνθη το ΣτΕ πως τα τέλη χαρτοσήμου επί των σχετικών συμβάσεων έχουν καταργηθεί από 01.01.1987, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία ετέθη σε εφαρμογή ο κώδικας Φ.Π.Α.

Ήδη με προηγούμενες αποφάσεις της η Δ.Ε.Δ. έκανε δεκτές ενδικοφανείς προσφυγές επιχειρήσεων οι οποίες αμφισβήτησαν την επιβολή τελών χαρτοσήμου επικαλούμενες την παραπάνω νομολογία, σε περιπτώσεις που είτε είχαν καταβληθεί προηγουμένως τέλη χαρτοσήμου με επιφύλαξη (ΔΕΔ 317/2022, η οποία μάλιστα αφορούσε cash pooling) ή χωρίς επιφύλαξη (ΔΕΔ 182-5/2022) και ζητείτο η επιστροφή του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, είτε σε υποθέσεις που είχαν καταλογιστεί τέλη χαρτοσήμου κατόπιν ελέγχου (ΔΕΔ 4684/2021).

Παρά τις ανωτέρω εξελίξεις, οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικά κέντρα ώστε να μην αναζητούνται και καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου σε όμοιες περιπτώσεις.

Όσο διατηρείται αυτή η εκκρεμότητα, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αμφισβητήσουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε όμοιες περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου υποβάλλοντας δήλωση με επιφύλαξη και, εν συνεχεία, σε περίπτωση αρνητικής (ή μη) απάντησης της Δ.Ο.Υ., να προσφύγουν ενώπιον της Δ.Ε.Δ. ζητώντας την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα να μην υποβάλουν δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου και, σε περίπτωση ελέγχου και καταλογισμού αυτών, να προσβάλουν τη σχετική καταλογιστική πράξη ενώπιον της Δ.Ε.Δ., αλλά η επιλογή αυτή ενέχει τον κίνδυνο ότι σε περίπτωση ήττας ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί και με το αντίστοιχο πρόστιμο και τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν ήδη καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη και αφορούν σε ανέλεγκτα και μη παραγεγραμμένα φορολογικά έτη, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και να ζητήσει την επιστροφή του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Σε περίπτωση αρνητικής (ή μη) απάντησης, ο φορολογούμενος θα μπορεί και πάλι να προσφύγει ενώπιον της Δ.Ε.Δ.

Περισσότερες Επιτυχίες