6 15

Εργατικό Δίκαιο

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με θέματα επιχειρηματικής κινητικότητας και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, με ζητήματα εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από αποκρατικοποιήσεις, μεταβιβάσεις – συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων, με οικονομοτεχνικές αναδιαρθρώσεις, με παύση δραστηριότητας καθώς και με ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Yποστηρίζουμε αλλοδαπές/πολυεθνικές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Στενά και σε καθημερινή βάση με τις Διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών με στόχο τόσο την προώθηση πολιτικών εργασίας όσο και τη διαχείριση και επίλυση κρίσεων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ΕΠΑ Αττικής αναφορικά με θέματα εργατικού δικαίου κατά τον νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας στην αγορά φυσικού αερίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στη ΔΕΗ, κι εν συνεχεία στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αναφορικά με θέματα εργασιακών σχέσεων κατά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του τελευταίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου αναφορικά με θέματα εργατικού δικαίου καθώς και δικαστική εκπροσώπηση αυτής σε εργατικές διαφορές
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην ΕΡΤ αναφορικά με συλλογικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους εργαζόμενους
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μέλους πολυεθνικού ομίλου αναφορικά με θέματα εργατικού δικαίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών δορυφορικής θαλάσσιας επικοινωνίας αναφορικά με θέματα εργασιακών σχέσεων (συνέπειες από τη μεταβίβαση, συμβάσεις εργασίας κ.λπ.) κατά την απόκτηση ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών
 • Εκπροσώπηση μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας κατά τη διαχείριση διαφορών με ανώτερο στέλεχος αυτής
  Δικαστική εκπροσώπηση μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα σε εργατικές διαφορές
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε θυγατρική εταιρεία μεγάλης γερμανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον αυτοματισμό γραμμών παραγωγής αυτοκινήτων, κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη των συμβάσεων εργασίας· δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές (ατομικές και συλλογικές αγωγές)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία ναυπηγική εταιρεία αναφορικά με θέματα εργασιακών σχέσεων (αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων, διαπραγματεύσεις με συλλογικά όργανα των εργαζομένων, διαχείριση κρίσεων κ.λπ.)· δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής εταιρείας ενώπιον του Αρείου Πάγου σε ομαδική διαφορά με πρώην υπαλλήλους θυγατρικής της εταιρείας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε έναν από τους σημαντικότερους πολυεθνικούς ομίλους στον τομέα των λιπασμάτων και των βασικών χημικών προϊόντων καθώς και της ελληνικής θυγατρικής αυτού αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου (σύσταση θυγατρικής, συμβάσεις εργασίας κ.λπ.)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε φαρμακευτική εταιρεία μέλους πολυεθνικού ομίλου αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου (συνέπειες από την αναδιάρθρωση του ομίλου λόγω μεταβίβασης κλάδου σε άλλη φαρμακευτική εταιρεία, συμβάσεις εργασίας)· δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε φαρμακευτική εταιρεία μέλους πολυεθνικού ομίλου αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου∙ δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές (ατομικές και συλλογικές αγωγές)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέλους πολυεθνικού ομίλου αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου· δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές γύρω από τη συνταγματικότητα και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προσωρινή απασχόληση
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε πολύ γνωστή διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση αναφορικά με προσωπικό της που συμμετέχει σε ανθρωπιστικές αποστολές
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου καθώς και δικαστική εκπροσώπηση αυτής σε εργατικές διαφορές
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία μαζικής εστίασης αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου· δικαστική εκπροσώπηση αυτής σε εργατικές διαφορές (ατομικές και συλλογικές αγωγές)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία αεροπορικού catering κι εκμετάλλευσης χώρων εστίασης αναφορικά με ζητήματα εργατικού δικαίου (επεξεργασία προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικούς φορείς για τη συλλογική σύμβαση εργασίας κ. ά.)· δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές (ατομικές και συλλογικές αγωγές)